§1

Fondens navn er ”En god start i livet”. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2

Fonden er stiftet i 1989 af Cecilia Virgin. Fonden udvides i 2011 med kapital fra Anne Berlin Barfoed.

§ 3

Fondens formål er at yde støtte til social- og sundhedsfremmende foranstaltninger for kvinder og børn.

De beløb, som fonden uddeler i forbindelse med prisuddelinger er ikke personlige gaver. Beløbet skal bruges til at fremme de tanker og idéer, som prismodtageren belønnes for.

Støtte ydes efter bestyrelsens skøn i henhold til ansøgning eller efter bestyrelsens eget initiativ. Bestyrelsen afgør ligeledes, i hvilken form støtten skal ydes. Spørgsmål om adgang til at oppebære støtte kan ikke gøres til genstand for retligt søgsmål, men afgøres alene af bestyrelsen.

§ 4

Fondens kapital ved stiftelsen andrager kr. 1.206.082 kr. I forbindelse med Anne Berlin Barfoeds indtrædelse i 2011 øges fondens kapital med kr 1.200.000. Denne kapital kan kun uddeles med fondsmyndighedernes samtykke. Bestyrelsen kan udskyde anvendelsen af fondens indtægter til senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

§ 5

Fondens aktiver skal i det omfang, det er muligt, lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Fondens aktiver anbringes efter bestyrelsens skøn. Midlerne anbringes i de aktiver, som bestyrelsen måtte skønne bedst egnet, idet bestyrelsen ikke er bundet af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 15.marts 1985 eller af fremtidige regler for anbringelse af fondens midler, under respekt for lovgivningen i øvrigt.

§ 6

Fondens overskud, d.v.s . fondens årlige indtægt med fradrag af administrationsudgifter, samt eventuelt beløb overført fra tidligere år, anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for fondens formål.  Såfremt formålet i øvrigt måtte tilsige det, kan anvendelsen af fondens overskud udskydes. Til fondens kapital kan henlægges et af bestyrelsen fastsat beløb, dog højst 25 % af overskuddet.

§ 7

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen tegnes primært af følgende 2 medlemmer, så længe de måtte ønske det:

  1. Cecilia Virgin
  2. Anne Barfoed

Den resterende del af bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Første gang således, at halvdelen afgår efter det 1. år, og den anden halvdel efter 2. år. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foreslås af den resterende bestyrelse.

Bestyrelsen beslutter antallet af medlemmer inden for vedtægtens grænser. Bestyrelsens størrelse bør fastsættes ved enstemmighed.

Hvem der er medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes bestyrelsen konstitueres vil til enhver tid fremgå af bestyrelsens protokol.

Cecilia Virgin er forkvinde for fonden, indtil hun enten udtræder af bestyrelsen eller indtil hun vælger at være menigt medlem af bestyrelsen. Herefter overtager Anne Berlin Barfoed posten som forkvinde, frem til hendes beslutning om at være menigt medlem eller helt udtræde af fonden.

§ 8

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt den pågældende er under konkurs. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal pålægges at udtræde af bestyrelsen. Beslutning herom træffes ved enstemmighed af de øvrige medlemmer.

Stifterne Cecilia Virgin og Anne Berlin Barfoed kan kun pålægges at udtræde af bestyrelsen af fondsmyndighederne.

§ 9

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og hende selv, eller i søgsmål mod hende selv. Ej heller må hun deltage i behandlingen ag søgsmål om aftaler mellem fonden og tredjemand eller i søgsmål mod tredjemand, hvis hun deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

§ 10

Bestyrelsen holder møde efter forkvindens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang om året.

Bestyrelsen er bortset fra de i § 7, stk. 5 og §§ 8, 14 og 15 omhandlede tilfælde beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i nærværende fundats, foretages alle beslutninger som udgangspunkt ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, har forkvinden den udslagsgivende stemme.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres et beslutningsreferat, hvori alle beslutninger indføres, herunder alle beslutninger angående kapitalens anbringelse og anvendelse af fondens indtægter til fondens formål. Bestyrelsen kan i øvrigt selv nærmere fastsætte sin forretningsorden.

§ 11

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at fondens regnskabsføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Det påhviler endvidere bestyrelsen hvert år at udarbejde fondens regnskab. Fondens regnskabsår er fra 1.1 til 31.12. Fondens årsregnskab skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af aktiverne, som vedrørende regnskabets specifikation og de forskellige posters benævnelse. Bestyrelsen kan udpege mindst én revisor. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.

§ 12

Såfremt forandrede forhold gør ændringer i fundatsen nødvendige eller hensigtsmæssige, kan den samlede bestyrelse efter enstemmig beslutning herom ændre vedtægterne. Så længe fonden har hjemsted i Danmark, skal

fondsmyndighedernes tilladelse indhentes  for at gennemføre sådanne vedtægtsændringer.

Bestyrelsen kan foretage en præcisering og indsnævring af formålet med fondsmyndighedernes tilladelse.

Fondens bestyrelse kan ændre fondens hjemsted, herunder beslutte at fonden skal have hjemsted uden for rigets grænser med fondsmyndighedernes tilladelse.

Den kompetence, der er tillagt fondsmyndighederne i henhold til nærværende fundats, er at betragte som ordensforskrifter til bestyrelsen, idet fondsmyndighedernes kompetence og afgrænsning udelukkende skal have hjemmel i den gældende lovgivning.

§ 13

Fondens ophør eller sammensmeltning med en anden fond kan vedtages af bestyrelsen. Hertil kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for, og så længe fonden opholder sig i Danmark, at fondsmyndighederne gives deres tilladelse hertil. I tilfælde af fondens ophør skal fondens bestyrelse drage omsorg for, at fondens formue ikke bliver tilbagebetalt til stifterne eller til andre bidragsydere eller til de med stifterne eller andre bidragsydere samlevende ægtefælle eller disse hjemmeboende børn under 18 år. Bestyrelsen anvender et eventuelt likvidationsoverskud til fremme af fondens formål.

Så længe fonden har hjemsted i Danmark, kan fondens ophør kun endeligt besluttes med fondsmyndighedernes tilladelse.                                                                                                                  

 

                                                                                                                                 

Sagsnummer 03-410-07207 

1.7.2011

Cecilia Virgin, bestyrelsesforkvinde.    Anne Barfoed, bestyrelsemedlem                     Helle Andersen, bestyrelsesmedlem